PTBP - banner
Aktualności

21 czerwca 2017 r.
Zawód poligrafera w Polsce - szczególny charakter, wymagane kwalifikacje, problem nadzoru
więcej...

18 maja 2017 r.
Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka”.
więcej...

2 kwietnia 2017 r.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych w sprawie nieprawdziwych tez w publikacjach medialnych dotyczących wykorzystywania badań poligraficznych (wariograficznych) w procedurach kadrowych w instytucjach państwowych.
więcej...

Omówienie raportu Komitetu Badań Naukowych American Polygraph Association na temat nowej propozycji zastosowania techniki AFMGQT jako testu w konkretnej sprawie (jednoproblemowego).

 

Autorzy raportu: Raymond Nelson, Mark Handler, Marty Oelrich, Barry Cushman
Raport opublikowany w: “Polygraph”, nr 4, t. 43, 2014.

 

Komitet rozważał czy możliwe byłoby zastosowanie testu AFMGQT w podobny sposób do testów You-Phase (Bi-Zone) i ZCT w wersji Rządu Federalnego USA. Innymi słowy: czy istniejące dane normatywne można uogólnić z formatu ZCT na AFMGQT?
Proponowany format jednoproblemowego testu AFMGQT:

N, ScR, C1, R1, C2, R2, C3 – dla dwóch pytań relewantnych (krytycznych)
Dla porównania: You-Phase (Bi-Zone): N1, ScR, S1, C1, R1, C2, R2, C3, S2.

N, ScR, C1, R1, C2, R2, C3, R3 – dla trzech pytań relewantnych
Dla porównania: Federal ZCT: N1, ScR, S1, C1, R1, C2, R2, S2, C3, R3.

 

Zauważono, że istnieje podobieństwo strukturalne formatów ZCT i AFMGQT. Różnice zaś dotyczą:

  1. umiejscowienia pytań relewantnych w sekwencji pytań (pozycje 4 i 6 zamiast 5 i 7 oraz 4, 6 i 8 zamiast 5, 7, 10);
  2. eliminacji pytań symptomatycznych z testu AFMGQT.

Techniki You-Phase oraz ZCT są używane w badaniach konkretnych spraw, a także podczas badań przesiewowych jako testy jednoproblemowe, które ocenia się mając na uwadze założenie o wzajemnej zależności logiczno-znaczeniowej pytań relewantnych. Dotychczasowe sposoby wykorzystania techniki AFMGQT jako testu wieloproblemowego lub wieloaspektowego uwzględniały założenie o wzajemnej niezależności logiczno-znaczeniowej pytań relewantnych. Dlatego w analizie numerycznej brano pod uwagę wyłącznie wyniki cząstkowe (spotowe) dla poszczególnych pytań relewantnych. Dodatkowe zastosowanie techniki AFMGQT jako testu jednoproblemowego warunkuje przyjęcie założenia o wzajemnej zależności logiczno-znaczeniowej pytań relewantnych, zatem przy ocenie numerycznej obowiązuje suma globalna (przyjmujemy analogiczne kryteria oceny jak w przypadku testów You-Phase i Federal ZCT).

Wnioski dotyczące możliwości generalizacji danych normatywnych znanych dla techniki ZCT (wraz z systemami oceny ESS i Federalnym w skali 7-poz.) na technikę AFMGQT miały decydować o tym czy poligraferzy dokonujący przystosowania techniki AFMGQT do testu jednoproblemowego będą postępowali zgodnie z regułami sztuki opartymi na dowodach naukowych i czy będą mieli obowiązek zaznaczania, że jest to technika eksperymentalna. Odpowiedź Komitetu Badań Naukowych APA na powyższe zagadnienia zależała od sprawdzenia:

  1. czy pytania symptomatyczne zwiększają efektywność testów,
  2. czy obecnie dostępne dane normatywne związane z rozkładem wyników dla osób szczerych i nieszczerych są możliwe do uogólnienia oraz wystarczające do obliczenia poziomu niepewności związanego z tymi wynikami.

Na podstawie analizy dostępnych publikacji naukowych na temat hipotezy „super tłumienia” (ang. super-dampening) Cleva Backstera (kontrastu tłumiącego reakcje na pytania krytyczne przez problemy zewnętrzne) uznano, że pytania symptomatyczne nie wpływają na dokładność testu (jego czułość diagnostyczną, swoistość, poziom błędu, ogólną trafność decyzyjną) i wcale nie redukują liczby wyników nierozstrzygniętych jak zakładał Backster.
Z wyników badań Krapohla i Ryana opublikowanych w 2001r. wynikało, że różnice w odsetku wyników nierozstrzygniętych przy włączeniu i wyłączeniu pytań symptomatycznych z testu nie były statystycznie znaczące. Co więcej – badacze zauważyli, że wprowadzenie do testu pytań o problemy zewnętrzne de facto zmieniają kategorycznie badanie jednoproblemowe w wieloproblemowe.
Backster zaczął zresztą przeformułowywać cel pytań dotyczących problemów zewnętrznych, twierdząc, że są to pytania mające wskazywać czy badający skutecznie uzyskał przynajmniej ograniczony poziom zaufania ze strony badanego, że nie zostaną zadane pytania, których nie omówiono. Naukowcy uznali i to twierdzenie Backstera za wyłącznie hipotetyczne i nie potwierdzone badaniami.
Ponadto Backster opierał swoje hipotezy na teorii poczucia zagrożenia przez badanego – jako podstawy reakcji na pytania krytyczne bądź kontrolne. Ta teoria nie potwierdziła się wobec wysokiej dokładności technik, w których wykorzystuje się pytania z nakierowanym kłamstwem (DLC).

Ustalono ostatecznie, że obecnie dostępne dane normatywne pozwalają na stosowanie techniki AFMGQT jako testu jednoproblemowego bez konieczności informowania badanego i zaznaczania w sprawozdaniu, że jest to technika eksperymentalna, dla której nie ma opublikowanych danych dotyczących walidacji i efektywności.

Rekomenduje się, aby przy wykorzystaniu techniki AFMGQT jako testu jednoproblemowego uwzględniać w sprawozdaniu:

  1. informację o tym, że pytania krytyczne są względem siebie zależne logiczno-znaczeniowo,
  2. probabilistyczne rezultaty, które stanowią podstawę kategorycznych wniosków na temat wprowadzania w błąd lub potwierdzenia prawdomówności.